Rapport d’activités 2020

La voix de la jeunesse / d'Stëmm vun der Jugend

De Jugendrot beziit sech op di aktuell Problemer déi déi Jonk zu Lëtzebuerg betreffen. De Jugendrot sicht mat de politeschen Entscheeder zu Lëtzebuerg den Debat fir iwwer jugendspezifesch Themen a Problemer wéi z.B. dem Logement, der Jugendaarbechtslosegkeet, der mentaler Gesondheet asw. ze schwätzen a fir zesummen no gräifbaren a konkrete Léisungen ze sichen.

Proposition de citation

de Jugendrot/CGJL. (2021). Rapport d’activités 2020: La voix de la jeunesse / d’Stëmm vun der Jugend.

Projets liés