Facteurs de réussite pour la réalisation d’une infrastructure à utilisation commune.

Quelques pistes de réflexion

Fir vill Kanner ass d’Maison Relais niewent der Grondschoul eng wichteg Plaz an hirem Alldag ginn. D’Kanner bei hirem Léieren ze ënnerstëtzen, an hinnen zesummen mat hiren Elteren eng stabil Basis fir hire Liewenswee mat ze ginn, steet mat am Mëttelpunkt vun dësen zwou Bildungsariichtungen.
Gemengen, déi sech iwwerleeën op de Wee ze goen, d’Grondschoul an d’Maison Relais an engem Gebai ze denken, sti virun der Erausfuerderung, déi pädagogesch Iddien an engem baulechen Konzept ze verwierklechen. Dofir hu mir eis op de Wee gemaach, an op der Grondlag vun aktuellen Kooperatiounen um Terrain, Geléngensschrëtt zesummegestallt, déi beim Plangen an Duerchféieren vun engem gemeinschaftlech geduechten Bauprojet eng Upak kënne sinn.

Proposition de citation

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques & Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. (2018). Facteurs de réussite pour la réalisation d’une infrastructure à utilisation commune.: Quelques pistes de réflexion.

Projets liés